Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Údaje o školské radě: 

Školská rada při ZŠ a MŠ Horní Bludovice, přísp. org. se skládá z 9 členů:
Za zákonné zástupce: Mgr. Jiří Sikora, Mgr. Michaela Chlebounová, RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Bujoková, Jana Tkáčová, Mgr. Ivana Rudzká  
Za zástupce zřizovatele: Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, David Kolář, Radek Bernatík, DiS.

 

ZÁKON Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON, § 168

(1)

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní  správy.

(3)

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.