Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyDatum konání:
12.4.2022
Datum ukončení:
13.4.2022

Milé děti, Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku.

Pozvánka k zápisu

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23

 • Termín zápisu

Zápis do 1. ročníku proběhne prezenční formou

12. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 hodin  

13. 4. 2022 od 13:00 do 16:00 hodin

 • Koho se zápis týká?
 • (§ 36 odst. 2 školského zákona)

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

 

 • (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • Řádný nástup do 1. ročníků 
 • děti narozené od  1.9. 2016 – 31 .8. 2016
 • Předčasný nástup 
 • děti narozené od 1.9. 2016 – 31.12.2016

                                 od  1.1. 2017- 30.6. 2017

 

 • Počet přijatých dětí

Škola ve školním roce 2022/2023 může přijmout k plnění povinné školní docházky maximálně 15 dětí.

Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníku 

 • K zápisu je nutné přinést
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 

 • Zákonný zástupce vyplňuje tyto dokumenty:

Tyto dokumenty si můžete vytisknou  a již vyplněné je přinést k zápisu nebo je obdržíte přímo na místě.

 

 • Odklad povinné školní docházky

(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice, příspěvková organizace,

Horní Bludovice 202, 739 37 Horní Bludovice

 

Informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice, příspěvková organizace ve správním řízení.  Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno.

- Rozhodnutí o přijetí žáka bude oznámeno zveřejněním seznamu žáků pod přidělenými registračními čísly na přístupném místě ve škole, a to na vchodových dveřích při vstupu do budovy školy. Dále bude tento seznam zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup htps// www.zshornibludovice.cz.

 • Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci žáka nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 28. 4. 2021 od 13.30 do 16.00 hod..

 

 • Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

 

 • Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly je 29. 4. 2022. 

 

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

 

 • Rozhodnutí o přijetí žáka si může zákonný zástupce vyžádat.

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí žáka je zákonnému zástupci vždy předáno osobně nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

 • Rozhodnutí o povolení odkladu je zákonnému zástupci předáno osobně nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

        Mgr. Světlana Šipulová

              ředitelka ZŠ a MŠ