Provozní řád školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí:

 • vyhláškou č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin
 • metodikou spotřebního koše
 • systémem HACCP (systém kritických bodů

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice, příspěvková organizace
Horní Bludovice 202, 739 37 Horní Bludovice

Pracovníci:

JménoTřídnictvíTelefonE-mail
Růžena Cieslarová
Vedoucí školní jídelny
596 421 480
Olga Gorošová
Kuchařka
Jana Gallová
Pomocná kuchařka

1) Provoz ŠJ

 • Pracovní doba: 7.00 – 14.30 hod.
 • Výdejní doba pro žáky a personál školy: 11.00 – 13.00 hod.

2) Výše stravného

 • MŠ: svačinka 8Kč, oběd 20Kč, přesnídávka 7Kč )
 • ZŠ: oběd 23Kč )
 • Zaměstnanci: 30Kč

3) Placení stravného

Placení stravného se provádí vždy do 5. dne v měsíci hotově.

4) Přihlášky a odhlášky ze stravování

Žák / strávník se přihlašuje ke stravování vyplněním přihlášky, jakékoliv změny ze strany žáka / strávníka, je nutné neprodleně informovat vedoucí ŠJ, jinak bude strava účtována.

Při jednodenní předem známé nepřítomnosti žáka po celou dobu vyučování je nutno oběd odhlásit.

V případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši. Odhlásit stravu je možno nejpozději téhož dne do 7.00 hod. Stravu lze odhlásit osobně ve školní jídelně, nebo telefonicky na čísle 596 421 482 u vedoucí ŠJ.

5) Prázdniny a mimořádné uzavření ZŠ a MŠ

V těchto dnech školní kuchyně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření jsou rodiče žáků předem informováni.

6) Organizace provozu

Každý žák si vezme příbor. Strava je vydávána paní kuchařkou u výdejního okénka. Pití si každý žák nalévá sám. Pokud má žák zájem o přidání stravy, může jít k výdejnímu okénku a po domluvě s paní kuchařkou ( pokud je to možné) je mu strava přidána.

Po konzumaci oběda strávníci odnáší použité nádobí na místo tomu určené. Zbytky jídla strávníci vždy odstraní z talíře do nádoby na zbytky a příbor dají do nádoby na použité příbory.

7) Dozor v jídelně

Dohled nad žáky po dobu oběda je zajištěn pedagogickými pracovníky ZŠ. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru popř. pokyny zaměstnanců školní jídelny.

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

8) Mimořádný úklid jídelny

Dojde-li během výdejní doby k vylití polévky, nápoje, k rozbití nádobí atd. žák je povinen toto ohlásit personálu nebo pedagogickému dozoru.

9) Jídelní lístek

Je vyvěšen na každý týden v prostoru školní jídelny, ve třídách a v prostoru MŠ.

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, podněty a připomínky týkající se ŠJ je možno řešit v kanceláři vedoucí ŠJ.

11) Závěrečná ustanovení

Dojde-li k závažnému porušení Provozního řádu jídelny, lze strávníka z dalšího stravování vyloučit (neplacení stravného, nevhodné chování v jídelně …).

Strávníkům je zakázáno vstupovat do vyvařovacích prostorů školní kuchyně.

Veškerá strava se konzumuje ve školní jídelně a neodnáší se mimo jídelnu.


V Horních Bludovicích 1.11.2013
vedoucí ŠJ: Cieslarová Růžena

Aktuality
 • 6.9.2021 | Mateřská školka Třídní schůzky Milí rodiče,   ve středu 8. 9. 2021 v 16 hodin se konají v Mateřské škole Horní Bludovice třídní schůzky. Jsou určeny i pro rodiče z Mateřské školy Žerrmanice. Děkujeme a přejeme hezký den…
  | detail |
 • 30.8.2021 | Mateřská školka Informace ze školky Milí rodiče a děti, ve středu 1. 9. 2021 se na Vás těšíme v Mateřské škole Horní Bludovice a Mateřské škole Žermanice. Co s sebou do školky jste již jistě našli v dokumentech MŠ zde na webu.…
  | detail |
 • 28.8.2021 | 1. třída | 2. třída | 3. třída Informace Informace pro rodiče
  | detail |

Archív aktualit