Co všechno víme o naší školce?

Mateřská škola v Horních Bludovicích je jednotřídní venkovská škola s kapacitou 24 dětí. V posledních letech má zřizovatelem povolenu výjimku na 28 dětí. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let (v případě odložené školní docházky do 7 let) z Horních Bludovic a spádových přilehlých vesnic. Mateřská škola je součástí základní školy.

 V mateřské škole se snažíme o vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem. Usnadňujeme období adaptace na pobyt v mateřské škole. Učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemnému respektu. Každé dítě má stejná práva, možnosti i povinnosti.

Činnosti jsou nabízeny dle zájmu a vyspělosti. Rovněž podporujeme důvěru v sebe sama. Domácí atmosféra vytváří prostředí jistoty a spokojenosti dětí.

 MŠ spolupracuje se zřizovatelem a tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Společnou snahou je zkvalitnění prostředí ZŠ a MŠ a jejího okolí. Aktivní spolupráce je se Základní školou v Horních Bludovicích a místním spolkem – Mysliveckým sdružením Bukovina. Děti z mateřské školy navštěvují jejich výstavy a besedy a tradičně se zapojují do sběru žaludů a kaštanů. Tím pomáhají ochraňovat přírodu v obci a okolí. Rovněž je rozvinuta spolupráce s Hasičským sborem z Horních Bludovic a jejich Soptíky. Děti jednak navštěvují kroužek Soptíků a také se účastní soutěží.

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství (otevřenost, důvěra, podpora a porozumění). SRPDŠ pomáhá při uskutečňování projektů plánovaných školou. Rodiče mají dostatek informací o životě dětí v MŠ a mají možnost vyjádřit názor při každodenním osobním kontaktu či při schůzkách. Pravidelně pro děti připravují karneval, sportovní odpoledne, pouštění draků....

Mezi tradiční akce naší školičky patří např. „Vánoční besídka“, posezení pro maminky – „Besídka ke Dni matek“, „Den otevřených dveří v MŠ pro rodiče předškoláků“, „Rozloučení s předškoláky“, „Radovánky“ , školní výlet, „Podzimní strašení“, „Čarodějnický den“ a další.

 Podle čeho pracujeme?

 Školní vzdělávací program s názvem „Naší přírodou a kulturou“ je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky mateřské školy v Horních Bludovicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů. Je zaměřen ekologicky – na přírodu, kulturu, etiku doma i ve společnosti.

Snažíme se dětem zajistit zdravý vývoj, učení, socializaci a společenskou kultivaci. Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání má pro každé dítě obrovský význam - vždyť to, co dítě prožije v prvních letech života, jej formuje pro celý život. Rané zkušenosti, které dítě získá v rodinném i jiném prostředí, se v jeho životě (třeba i daleko později) zhodnotí a najdou uplatnění. Právě v tomto věku se budují základy dobrých mezilidských vztahů, slušnosti, zdravého životního stylu, ekologie, vztahu ke společnosti a základů kvalitního lidského života.

Vzdělávací oblasti ŠVP

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

ŠVP „Naší přírodou a kulturou“ je stavěn tak, aby:  

 • přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech
 • umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických
 • dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje

Jak k dětem přistupujeme?

V naší mateřské škole uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
 • upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
 • využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost

Hlavní zásady pro naši práci s dětmi:

 • prioritou je pro nás vždy zájem dítěte
 • hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti
 • respektujeme specifičnost předškolního vzdělávání
 • uplatňujeme individuální přístup k dítěti
 • aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené – různorodost činností
 • důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem
 • sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme
 • spolupracujeme s rodiči dětí
Aktuality
 • 6.9.2021 | Mateřská školka Třídní schůzky Milí rodiče,   ve středu 8. 9. 2021 v 16 hodin se konají v Mateřské škole Horní Bludovice třídní schůzky. Jsou určeny i pro rodiče z Mateřské školy Žerrmanice. Děkujeme a přejeme hezký den…
  | detail |
 • 30.8.2021 | Mateřská školka Informace ze školky Milí rodiče a děti, ve středu 1. 9. 2021 se na Vás těšíme v Mateřské škole Horní Bludovice a Mateřské škole Žermanice. Co s sebou do školky jste již jistě našli v dokumentech MŠ zde na webu.…
  | detail |
 • 28.8.2021 | 1. třída | 2. třída | 3. třída Informace Informace pro rodiče
  | detail |

Archív aktualit